menu
© 2019 – 2022 iuristico.eu  |  Všeobecné vyhlásenie
All rights reserved.  |  Created by Sixnet

word's power

sach

ÚVOD

Právo či právne služby, to sú predovšetkým slová, množstvo slov, viet, právnych textov, súdnych rozhodnutí, ale aj rozhovorov s klientmi, znalcami, odborníkmi v mnohých oblastiach, diskusie, porady, výmeny názorov.

Za každým slovom sú však aj konkrétne činy, životné situácie, realizované projekty, ľudia. Veľmi dobre si uvedomujeme silu slova a dôležitosť komunikácie.

IURISTICO s. r. o. je advokátska kancelária v ktorej nájdete ľudí ochotných komunikovať, ľudí so širokým rozhľadom, znalosťami a skúsenosťami v rôznych oblastiach.

Náš tím poskytuje právne služby tak, aby klient mal vždy objektívne informácie a možnosť včas sa rozhodnúť.

Samozrejmosťou je vysoká miera diskrétnosti, vzájomná dôvera medzi nami a klientom, ktorej výsledkom je, že klienti žiadajú o právne rady ešte pred realizáciou svojich projektov. To nám umožňuje poskytnúť kvalitný právny základ pre uskutočnenie ich plánov.

Nech sú však dôvody, pre ktoré sa rozhodnete využiť naše právne poradenstvo, akékoľvek, pre nás je dôležité, aby ste boli naším spokojným klientom.

sach

O nás

Advokátska kancelária IURISTICO s. r. o. vznikla dňa 4. januára 2005. Pôvodným obchodným menom spoločnosti bol názov Ivančo, Rigo & Kukura s. r. o., ktorý sa s účinnosťou od 26. augusta 2010 zmenil na IURISTICO s. r. o.

Zakladateľmi sú Mgr. Radoslav Rigo, LL. M., Mgr. Ivan Ivančo a JUDr. Matej Kukura, PhD.

Predstavovaná advokátska kancelária je kontinuálnym nástupcom predchádzajúcej kancelárie Ivančo, Rigo & Spol. poskytujúcej služby od 1. januára 2000.

Zakladajúci spoločníci Mgr. Radoslav Rigo, LL. M. a Mgr. Ivan Ivančo majú obaja niekoľkoročné skúsenosti v advokácii, ktoré získali praxou v Advokátskej kancelárii Sitár & Straka. V rokoch 1996 až 1998 pracoval Mgr. Radoslav Rigo, LL. M. v medzinárodnej advokátskej kancelárii Burns Schwartz International v Bratislave.

V súčasnosti v našej advokátskej kancelárii pracuje jedenásť právnikov, z toho päť spoločníkov, jeden spolupracujúci advokát a piati advokátski koncipienti.

sach

Náš team

Advokáti

Ivan Ivančo

advokát

Radoslav Rigo

advokát

Marek Kukura

advokát

Tomáš Horkay

advokát

Michaela Gočová

advokátka

Marián Hutňan

advokát

Koncipienti

Zuzana Mojžišová

advokátska koncipientka

Jana Štiavnická

advokátska koncipientka

Kinga Kulcsár Belánová

advokátska koncipientka

Veronika Gaľová

advokátska koncipientka

Karola Bállová

advokátska koncipientka

Bývalí zamestnanci

Mária Abosi

advokátsky koncipient

close
sach

OBLASTI PRÁVA

Naša advokátska kancelária pri poskytovaní právnych a poradenských služieb má široký záber a zameranie na rôzne oblasti práva.

Získané skúsenosti nám umožňujú poskytovať právne poradenstvo nielen v oblasti občianskeho a obchodného práva, ale aj v oblasti práva správneho a pracovného. Stále je však prevažujúcou oblasťou a zameraním advokátskej kancelárie najmä oblasť obchodného práva, čomu je prispôsobená aj skladba klientely.

V závislosti od požiadaviek klientov advokátska kancelária zabezpečuje komplexné služby v oblastiach, s ktorými sa naši klienti stretávajú počas celej svojej obchodnej a podnikateľskej činnosti, od jej zakladania, rozvoja a zmeny až po jej ukončenie, najmä poradenstvo v oblasti obchodno-právnej, pracovno-právnej, majetkovo-právnej, správno-právnej, prípadne finančno-právnej.

Zároveň máme skúsenosti s úzkou spoluprácou s orgánmi verejnej správy, a to nielen v súvislosti s aplikáciou práva, ale aj pri jeho tvorbe a pripomienkovaní. V neposlednom rade v rámci komplexných právnych služieb poskytujeme poradenstvo aj v súkromných záležitostiach našich klientov, resp. ich zamestnancov. Tieto služby môžu byť poskytované aj v cudzom jazyku, najmä anglickom, francúzskom a maďarskom.

Korporátne právo | Zmluvná agenda | Právne poradenstvo | Sporová agenda
close

korporátne právo

V oblasti korporátneho práva poskytujeme široké spektrum právnych služieb:

 • príprava a vykonanie právneho auditu (due diligence), spracovanie due diligence reportu;
 • právna spolupráca pri investičných projektoch;
 • zvyšovanie a znižovanie základného imania; 
 • správa korporátnych záležitostí klienta;
 • zakladanie a registrácia obchodných spoločností a družstiev, zmeny v obchodných spoločnostiach a družstvách, likvidácia spoločností a družstiev;
 • zakladanie a registrácia subjektov občianskeho práva (nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, občianske združenia, atď.), zmeny v týchto subjektoch;
 • fúzie, akvizície a investície;
 • posúdenie právnych rizík spojených so zamýšľanou akvizíciou, odporučenia jej najvhodnejšej formy a zaistenie celej transakcie pri zohľadnení všetkých skutočností zistených pri právnom audite.
close

ZMLUVNÁ AGENDA

Vývoj spoločnosti a s tým súvisiaci vývoj právnych predpisov vyžaduje promptnú reakciu, a to predovšetkým v oblasti zmlúv.

Vypracovávanie, posudzovanie a vyjednávanie akýchkoľvek zmlúv, vrátane:

 • pracovných zmlúv a iných dohôd a inštrumentov zakladajúcich pracovný pomer alebo pracovnoprávny vzťah, vypracovávanie vnútorných smerníc, stanov, organizačných poriadkov;
 • zmlúv z oblasti korporátneho práva (spoločenské zmluvy, zakladateľské listiny, stanovy, zmluvy o kúpe akcií, zmluvy o prevode obchodného podielu, zmluvy o predaji podniku);
 • kúpnych zmlúv, zmlúv o dielo, príkazných, nájomných zmlúv a zmlúv o pôžičke, obchodných zmlúv (zmluvy z oblasti prepravy, zmluvy o peňažných službách, zmluvy o obstaraní veci);
 • zmlúv na úseku energetiky, osobitne zmlúv o dodávke a odbere tepla spolu so všeobecnými zmluvnými podmienkami a technickými podmienkami a iných zmlúv na úseku tepelnej energetiky, zmlúv o dodávke elektriny a iných zmlúv na úseku elektroenergetiky, vypracovanie všeobecných obchodných podmienok;
 • zmlúv zabezpečujúcich právnu pozíciu veriteľa (záložná zmluva, zabezpečovací prevod práva).
close

PRÁVNE PORADENSTVO

 • poradenstvo pri riešení prevodov podnikov alebo ich častí;
 • poskytovanie právnych analýz;
 • poskytovanie stanovísk a memoránd;
 • riešenie úkonov zameraných na skončenie pracovného pomeru vrátane hromadného prepúšťania, antidiskriminačné právo a zásada rovného zaobchádzania, problematika odmeňovania v pracovnoprávnych vzťahoch, vysielanie zamestnancov a dočasné pridelenia, riešenie problémov súvisiacich s pracovným časom, dovolenkou a ochranou tehotných žien, žien na materskej dovolenke, zamestnancov na rodičovskej dovolenke a mladistvých zamestnancov, riešenie zodpovednostných vzťahov so zameraním na hmotnú zodpovednosť zamestnancov, vrátane vymáhania nárokov na náhradu škody v pracovnoprávnych vzťahoch, spolupráca v oblasti kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, najmä vo vzťahu k odborovým organizáciám, zamestnaneckým radám a zamestnaneckým dôverníkom, poradenstvo pri ustanovovaní zástupcov zamestnancov, kolektívne vyjednávanie, zodpovednosť zamestnancov v špeciálnych prípadoch;
close

SPOROVÁ AGENDA

 • uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej trestným činom;
 • účasť na riešení sporov a zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch;
 • zastupovanie v civilných súdnych konaniach, správnych konaniach a správnych konaniach súdnych (správne súdnictvo), mediácia;
 • zastupovanie v obchodných sporoch;
 • zastupovanie v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní;
 • vymáhanie pohľadávok prostredníctvom súdu.
sach

Kontakt

poštová adresa:
IURISTICO s. r. o., Cimborkova 13, 040 01 Košice, Slovenská republika
tel./fax: +421 55 62 565 30
e-mail: office@iuristico.eu
webové sídlo: http://www.iuristico.eu/

pracoviská:
Cimborkova 13, 040 01 Košice
Železničiarska 24, 080 01 Prešov

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa služieb poskytovaných IURISTICO s. r. o. alebo sa chcete skontaktovať s našimi právnikmi, prosíme vyplňte tento formulár, aby sme vám mohli čo najskôr odpovedať.

{! errorName !}
{! errorMail !}
{! errorText !}
{! message !}